لیز التراسونیک (تخریب سلولی)

تخریب سلولی (cell disruption= cell lysis) به چه معنی است و دستگاه های التراسونیک مانند هموژنایزرهای التراسونیک در این میان چه نقشی دارند؟

تخریب سلولی چیست؟

  • lysis واژه ای یونانی و به معنای تخریب شکستن پیوند و یا از دست دادن است که اشاره به شکستن غشای سلول ها دارد.
  • لیز سلولی می تواند به واسطه مکانبسم های ویروسی، آنزیمی، و اسمزی ایجاد شود که هر سه روش، اتحاد و یکپارچگی سلول را به خطر می اندازند.

هدف از تخریب سلولی چیست؟

تخریب سلولی راهی است برای آزاد سازی محتویات سلولی مانند اسیدهای نوکلئیک DNA ،RNA و پلازمیدها، پروتئین ها (پروتئین های داخل سلولی)،  و اندامک ها.

تخریب سلولی با چه روش هایی انجام می شود؟

  1. تخریب سلولی با روش های فیزیکی
  2. تخریب سلولی با روش های شیمیایی 
  3. تخریب سلولی با روش های آنزیمی

روش فیزیکی تخریب سلولی چگونه است؟

  1. روش دستی و استفاده از هاون (manual grinding):

در این روش، ابتدا بافت ها باید یخ زده شوند و بعد از آن با استفاده از هاون کوبیده شوند. حداقلی از بافر باید به این ظروف در حین له کردن افزوده شود. چرا که به علت کشش و استحکام سلولزها و دیگر پلی ساکاریدهای موجود در دیواره سلول، این روش می تواند روشی سریع و کارامد برای دستیابی به پروتئین ها و DNA باشد. این روش حتی برای جدا سازی ارگانل های کبد نیز استفاده می شود.