التراسونیک و دندان پزشکی

تجهیزات التراسونیک از سال 1950 در دندان پزشکی مورد استفاده قرار گرفتند. ابتدا آنها برای برش دندان ها استفاده شدند، اما این دستگاه ها به سرعت توسعه یافته و برای حذف رسوبات بافتی ساختمان دندان ها مورد استفاده قرار می گیرند. این تجهیزات باعث می شوند تا بافت های نرم افراد دندان ها سلامتی خود را باز یابند. ارتعاشات التراسونیک در پروب های فلزی نازکی ایجاد می شوند و همینها بخش اصلی کارکردی این دستگاه ها هستند. ارتعاشات التراسونیک منجر به ایجاد کاویتاسیون و ایجاد جریان های ریز در محلول و یا آب موجود در دستگاه می ود و همین موضوع موجب به شستشوی نواحی می شود که دسترسی به آنها به آسانی و یا با شرایط متداول امکان ندارد. به عنوان مثال برای شستشوی ریشه کانال ها و ایمپلنت های دندانی از جنس تیتانیوم. التراسونیک ها می توانند برای برش استخوان در جراحی های مختلف مورد استفاده قرار بگیرند.