محلول های شستشوی التراسونیک

فعالیت های التراسونیکی منجر می شود، محلول های شستشو دهنده وظیفه خود را بهتر انجام دهند؛ آب ساده مسلما نمیتواند شستشوی کاملی از وسیله مورد نظر انجام دهد. محلول های شستشو دربردارنده ترکیباتی هستند که با وجود امواج التراسونیک، بسیار بهتر عمل خواهند کرد. برای نمونه، کاهش کشش سطحی، سطوح حفرات را افزایش می دهد، به طوری که یک محلول خوب دربردارنده یک عامل مرطوب کننده خوب (سورفاکتانت) است. محلول های شستشو دهنده آبی شامل دترجنت ها، عوامل مرطوب کننده و دیگر اجزا است و از این رو، می تواند تاثیرات زیادی در فرایند شستشو ایجاد کند. محلول ها در بیشتر موارد گرم استفاده می شوند و دمایی در حدود 50 تا 65 درجه سانتیگراد دارند. با این حال، در مصارف پزشکی، دمای محلول باید زیر 45 درجه سانتیگراد باشد تا از انعقاد پروتئین ها جلوگیری شود.

میتوان محلولهای شستشوی التراسونیک را به انواع مختلفی تقسیم کرد

محلول های شستشو دهنده التراسونیک برای قطعات خودرو

محلول های شستشو دهنده التراسونیک برای ابزارهای جراحی و پزشکی

محلول های شستشو دهنده التراسونیک برای قطعات هوا و فضا

محلول های شستشو دهنده التراسونیک برای نیمه هادی

محلول های شستشو دهنده التراسونیک برای سیستم های خورشیدی

محلول های شستشو دهنده التراسونیک برای هارد دیسک ها

محلول های شستشو دهنده التراسونیک برای قطعات صنعتی

محلول های شستشو دهنده التراسونیک برای مدارها و بردهای الکتریکی

محلول های شستشو دهنده التراسونیک برای سرامیک

محلول های شستشو دهنده التراسونیک برای عدسی ها و شیشه های عینک

محلول های شستشو دهنده التراسونیک برای کاربید تنگستن

محلول های شستشو دهنده التراسونیک برای پلاستیک ها

محلول های شستشو دهنده التراسونیک برای تجهیزات روغن و گاز و پالایشگاه

محلول های شستشو دهنده التراسونیک برای جواهر آلات

محلول های شستشو دهنده التراسونیک برای تفنگ ها

محلول های شستشو دهنده التراسونیک برای دوچرخه ها

محلول های شستشو دهنده التراسونیک برای ابزارهای موسیقیایی

محلول های شستشو دهنده التراسونیک برای ابزارالات دندان پزشکی

محلول های شستشو دهنده التراسونیک برای سکه