اسپری (اتمایزر) التراسونیک Hielscher

ویژگی های اسپری التراسونیک

فروپاشی مایعات

پوشش های نازک فیلم های الکترونیک

پوشش های با کارایی بالا (به عنوان مثال شامل نانو ذرات عاملدار)

پوشش ضد مه

اضافه کردن رطوبت به جریان گاز

داده ها با یگدیگر از عوامل فعال در دارو

 

Technologies used

View Website
  • اسپری (اتمایزر) التراسونیک Hielscher
  • اسپری (اتمایزر) التراسونیک Hielscher
اسپری (اتمایزر) التراسونیک Hielscherاسپری (اتمایزر) التراسونیک Hielscher
Scroll Up